หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ
สินค้า Otop
ข้อมูลสำนักงาน อบต.
ตราและคำขวัญประจำ อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เจ้าหน้าที่
งานบริการประชาชน
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
โครงสร้างของสำนักงานปลัด อบต.
โครงสร้างของส่วนการคลัง
โครงสร้างของส่วนโยธา
Link เว็บไซต์อื่น
ติดต่อเรา
 
 
บทบาทของ อบต.ในการแก้ไขปัญหาความยากจนสรุปคำบรรยายพิเศษ

โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสาโรช คัชมาตย์)

ในการประชุมใหญ่อบต.เรื่องบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาความยากจน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 ณ สนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

อบต.มีบทบาทเสริมในระดับล่าง

การแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่พี่น้องประชาชน ถือว่าเป็นภาระหน้าที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องผนึกกำลังร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งที่เป็นปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ โดยมีบทบาทเสริมอยู่ในระดับล่างหรือในระดับพื้นที่ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันกระบวนการแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนและรู้ปัญหาดีที่สุด

อบต.ต้องดูแลคนด้อยโอกาส

ในหมู่บ้าน ในชุมชนมีความหลากหลาย มีทั้งคนยากจน คนที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ คนพิการ มีทั้งเด็ก มีทั้งคนแก่ คนหนุ่ม คนสาว มีทั้งคนที่มีที่ดินทำกินและไม่มีที่ดินทำกิน มีทั้งคนที่ไม่มีบ้านที่จะซุกหัวนอนและมีทั้งคนที่มีบ้านหลังใหญ่ๆ อยู่ในหมู่บ้านในชุมชน สำหรับคนที่มีบ้านหลังใหญ่ มีอาการครบ 32 มีอาชีพที่มั่นคง สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้แล้ว ภาครัฐก็คงจะไม่ต้องไปส่งเสริมชนิดถึงครัวเรือน แต่คนที่ด้อยโอกาส จะไปขายของก็จะถูกตำรวจจับ จะไปที่ทำกินก็บอกว่าบุกรุกที่ป่า ผลิตอะไรออกมาก็ขายไม่ได้ ผลิตออกมาก็ไม่มีคุณภาพ และไม่มีเงินใช้ ถูกลูกหลานทิ้ง คนป่วยด้วยโรคเอดส์นอนรอวันตาย คนพิการกินข้าววันละ 1 มื้อ คนประเภทนี้แหละครับที่เราจะต้องไปดูแล คำว่าเราจะต้องไปดูแล ในเวลานี้เป็นที่ชัดเจนแล้วหนีไม่พ้น อบต. จะต้องเป็นผู้ดูแล ก็เพราะว่าคนเหล่านั้นที่อยู่ตามชุมชน ตามหมู่บ้าน เป็นคนในปกครองของ อบต. อบต.มีเงินของตัวเอง จัดเก็บภาษีมาได้เอง รัฐบาลอุดหนุนให้ อบต.จะปล่อยปละละเลย จะทอดทิ้งประชาชนเป็นไปไม่ได้ เพราะบุคคลเหล่านั้นคือคนของ อบต.

อบต.มีความพร้อมที่สุด

ในเวลานี้การแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนในตำบล หมู่บ้าน ถามว่าหน่วยงานไหนพร้อมที่สุด คำตอบก็ต้องเป็น อบต. มีความพร้อมที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ นายก อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประชาชนตามตำบล หมู่บ้าน ตามชุมชน เลือกตั้งท่านมา ผ่านระบบการเลือกตั้งโดยตรง ซึ่งหมายความว่า ประชาชนไว้วางใจ เชื่อมั่นว่าถ้าหากเลือกตั้งท่าน ลงคะแนนเสียงให้ท่านแล้ว เมื่อท่านได้เป็นผู้บริหาร อบต. จะลงไปแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก ขยายโอกาสในการที่จะรอดพ้นจากปัญหาต่างๆ ในการที่จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้น ผมมีความเชื่อมั่นว่า ประชาชนตามชุมชน ตามหมู่บ้าน ฝากความหวังตรงนี้ไว้ เพราะฉะนั้น โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ซึ่งอบต.หลายแห่ง ทำอยู่ในเวลานี้ ก็เป็นโครงบการหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีแหล่งเงินทุน มีสถานที่ทำมาหากิน มีสถานที่ที่จะซื้อขายผลิตสินค้าและเอาเงินที่เหลือมาใช้จ่ายในครอบครัว สถาบันการเงินต่างๆให้โอกาส ธกส. ให้โอกาสประชาชนภายใต้การปกครองของท่าน กู้เงินไปปลดหนี้สิน ชำรำหนี้ โอนหนี้ จากดอกเบี้ยราคาสูงมาสู่ ธกส. สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้กับอบต. ที่ท่านจะสามารถไปปูพื้นฐานและไปต่อยอดให้กับประชาชน ภายใต้การปกครองของท่านให้มีอาชีพได้

ขอให้เจียดจ่ายงบประมาณมาดำเนินการเรื่องสังคม เศรษฐกิจ

ที่ผ่านมาในอดีต อบต.ได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปีนี้ เป็นเวลา 10 ปีแล้ว ก็ยังมีความจำเป็นและมีความต้องการอยู่ เพราะเรายังทำไม่ทั่วทุกชุมชน หมู่บ้าน แต่เนื่องจากงบประมาณเรามีน้อย เพราะฉะนั้น เราจึงต้องชะลอสิ่งเหล่านี้ไว้ ผมใช้คำว่าชะละ ไม่ได้ใช้คำว่า หยุดทำในสิ่งเหล่านี้ เราควรชะลอแล้วเจียดจ่ายเงินในที่มีอยู่น้อยนิด มาทำในเรื่องของสังคม เศรษฐกิจ ให้ประชาชนท้องอิ่ม เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ อบต.จะต้องทำให้ประชาชนรอดพ้นจากความยากจน นั่นก็คือต้องสร้างอาชีพที่ดีและยั่งยืน

การตลาดเป็นเรื่องสำคัญ

เมื่อเราสร้างอาชีพให้กับประชาชนแล้ว มีการผลิตสินค้าออกมาขายหลากหลายชนิด สิ่งที่ต้องทำคู่กันไปคือการหาตลาดจำหน่าย เพราะว่า สินค้าผลิตทุกวัน ก็ต้องมีตลาดขายได้ทุกวัน จำหน่ายได้ทุกวัน มีเงินเข้ามาทุกวัน และมีเงินเหลือที่จะไปลงทุน ไปขยายกิจการเพิ่มมากขึ้น ตรงนี้แหละที่เป็นภาระของ อบต. ในปีงบประมาณ 2549 รัฐบาลอุดหนุนเงินให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งละ 6 ล้าน เอาไปสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าอื่นๆ เป็นลักษณะของร้านสะดวกซื้อไว้ที่จังหวัด หรือชุมชน ตรงนี้เราหวังว่าจะเป็นการจุดประกายว่าจะให้ อบต. ไปสร้างตามจุดต่างๆให้คนผ่านไปมาเข้าไปซื้อสินค้าสะดวกที่สุด ขายตลอด 24 ชั่วโมง เหมือนกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น นอกจากนี้ การตลาดไม่ใช่แค่ไปเปิดร้านขายอย่างเดียว ยังมีวิธีการอื่นๆ เช่น การขายข้ามตำบลไปสู่ตำบล อำเภอไปสู่อำเภอ จังหวัดไปสู่จังหวัด จังหวัดไปสู่ประเทศ สามารถขายสินค้าได้ทั่วโลก การไปแสดงสินค้า การไปออกบูธ การโชว์สินค้า สั่งซื้อสินค้า สั่งจองสินค้าผ่าน Internet ก็เป็นวิธีการหนึ่งของการตลาด

ภารกิจเร่งด่วน

ในขณะนี้ ภารกิจเร่งด่วนเฉพาะหน้าของอบต. ที่จะลงไปร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนเร่งด่วน ก็คือต้องไปช่วยคนแก่ คนพิการ คนด้อยโอกาส คนเป็นโรคเอดส์ เด็กไร้ที่พึ่ง ฯลฯ เพราะว่าบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนที่จะฉุดให้ครอบครัวมีความแตกแยก ขาดความอบอุ่น และหมดกำลังใจที่จะประกอบอาชีพ อันนี้คือเรื่องเร่งด่วนที่ท่านจะต้องไปแก้ไข รัฐบาลอาจจะให้เงินไปไม่พอ แต่ถ้า อบต.มีเงินที่จะไปเพิ่มทั้งปริมาณ ขยายจำนวนให้มากขึ้น ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนเหล่านี้

ต้องเป็นพระเอกในตำบล

อบต.ต้องเป็นพระเอกในเขตตำบลที่จะต้องลงไปสัมผัสกับประชาชนให้ครบทุกคน ทุกครัวเรือนตามบัญชี ต้องอาสากับนายอำเภอ เพราะในเวลานี้นายอำเภอดูแลทั้งอำเภอ อบต.ต้องรับอาสาว่าในเขตตำบลจะลงไปแก้ไข จับเข่าคุยกับชาวบ้าน ชาวบ้านมีปัญหาอะไรโดยเรามีข้อมูลพื้นฐาน ที่เค้ามาแจ้งเราอยู่แล้ว และสำรวจเพิ่มเติมใหม่ ปัญหาใดที่ อบต. สามารถแก้ไขได้โดยใช้คน เงิน เครื่องมือของอบต. ได้ ให้ดำเนินการไปได้เลย แต่ถ้ามีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เกินกำลังความสามารถ หรือติดขัดด้วยระเบียบ กฎหมาย ให้รายงานผ่านอำเภอขึ้นมาว่ามันเกินกำลังความสามารถที่ อบต. จะไปแก้ไขได้ อำเภอจะลงไปโดยมีส่วนราชการต่างๆ ซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมาย ระเบียบ จะต้องลงไปช่วย อบต. และถ้าหากเกินอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ก็เสนอให้จังหวัดลงไปแก้ไข เกินอำนาจจังหวัดก็เสนอเข้ามาส่วนกลาง ตามลำดับ เพื่อลงไปแก้ไข ถ้าเป็นอย่างนี้ ผมคิดว่าระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามันจะเร็วขึ้น ไม่ต้องรอออกคาราวานแก้จนพร้อมกับอำเภอ ออกได้ก่อนเลย แต่ไปบอกให้อำเภอรู้ก่อน นายอำเภอจะต้องชอบ เพราะเราไปช่วยผ่อนแรง เราก็ได้ประโยชน์เพราะเป็นประชาชนของเรา

ในโอกาสสุดท้ายนี้ ก็ขอให้ทุกท่านได้เดินทางกลับด้วยความสวัสดีมีชัย และไปทำงานประสบความสำเร็จ ฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือสมาชิก ทำงานในกิจกรรมใด ในเรื่องใด ก็ขอให้ท่านได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนครับ

 
 
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๔๙ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน