หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ
สินค้า OTOP
ข้อมูลสำนักงาน อบต.
ตราและคำขวัญประจำ อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เจ้าหน้าที่
งานบริการประชาชน
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
โครงสร้างของสำนักงานปลัด อบต.
โครงสร้างของส่วนการคลัง
โครงสร้างของส่วนโยธา
โครงสร้างของส่วนโยธา
โครงสร้างของส่วนโยธา
Link เว็บไซต์อื่น
ติดต่อเรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
 
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ/ทุพลภาพและด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๖
 
 
 
โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
โครงการปันน้ำใจ ปั้นอีเอ็ม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
     
  ดูทั้งหมด  

       
 
งานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ
จัดเป็นประจำทุกปี โดยจัดในช่วงเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนร่วมกับวัดธรรมวุธาราม (วัดบังปืน)
 
 

งานประเพณีสงกานต์
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมกับพี่น้องประชาชนในตำบลนางตะเคียน จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เป็นประจำทุกปี ในระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน ของทุกปี ณ วัดธรรมาวุธาราม (วัดบังปืน)

 
       
 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมที่ราชพัสดุ หมู่ที่ 7 (ครั้งที่ 2) ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก สายเย็นฤดีเชื่อมไทวิถี-ลาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  
         
       รับด่วน [หัวหน้าส่วน]
รับพ่นฆ่าเชื้อใน โรงงาน สำนักงาน ที่อยู่อาศัย โดยทีมงานมืออาชีพ [นเรศ งามกนก]
นิติกร [bub]
นิติกร [พช.]
[ดูกระทู้ทั้งหมด]          [ตั้งกระทู้ใหม่] 
    ทำงานอย่างไรให้มีความสุข  
    การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยคน อบต.  
    บทบาทของ อบต.ในการแก้ไขปัญหาความยากจน  
         
 
 กฎหมายน่ารู้
  กฏหมายน่ารู้  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535  
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  
พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544  
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
พรบ.แผน และขั้นตอนกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     
 
 
จำนวนผู้เข้าชม :        50821 คน
 

สินค้า OTOP
 
น้ำตาลมะพร้าวปลอดสารพิษ ตำบลนางตะเคียน
  ดูรายละเอียด

 
สถานีโทรทัศน์

กระทรวงต่างๆ

สถาบันการศึกษา

จังหวัดทั่วไทย

เว็บช่วยค้นหา

เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
 
 
 
 
 
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๔๙ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน